ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2023. február 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

Tartalom 

Tartalom ..................................................................................................................................... 2

 

1.

 

Bevezetés ............................................................................................................................ 4

 

2.

 

Az adatkezelő adatai ........................................................................................................... 4

 

3.

 

A szabályzat célja ............................................................................................................... 4

 

4.

 

A szabályzat hatálya ........................................................................................................... 4

 

4.1

 

Időbeli hatály ............................................................................................................... 4

 

4.2

 

Személyi hatály ............................................................................................................ 5

 

4.3

 

Tárgyi hatály ................................................................................................................ 5

 

5.

 

Tájékoztatás az adatkezelésről ........................................................................................... 5

 

6.

 

Az adatkezelés alapvető elvei............................................................................................. 5

 

7.

 

Felelősségek ....................................................................................................................... 5

 

8.

 

Incidensek kezelése ............................................................................................................ 6

 

8.1

 

Az adatvédelmi incidens fogalma ................................................................................ 6

 

8.2

 

Eljárás adatvédelmi incidens esetén ............................................................................ 6

 

8.2.1 Bejelentés .................................................................................................................. 6

 

8.2.2

 

Értesítés ................................................................................................................ 6

 

8.2.3 Felelősségek .............................................................................................................. 7

 

1. sz. melléklet: Tájékoztató adatvédelmi incidensről ............................................................... 7

 

2. sz. melléklet: Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről ........................................ 7

 

II. A tájékoztató célja ............................................................................................................... 13

 

III. Az adatkezelés általános célja ............................................................................................ 13

 

1.Kezelt adatok ......................................................................................................................... 13

 

1.1 Regisztráció magánszemélyek részére ........................................................................... 13

 

1.4. Regisztráció mobilalkalmazáson keresztül ................................................................... 15

 

1.5. Számlázás ...................................................................................................................... 15

 

1.6. Hangfelvétel rögzítése ................................................................................................... 16

 

1.7. Átutalások kezelése ....................................................................................................... 16

 

2. Az adatok tárolása, biztonsága ............................................................................................. 16

 

3. Az adatok továbbítása, átadása ............................................................................................. 17

 

 

4. Adatmódosítás kezelése ....................................................................................................... 18

 

5. Az érintettek jogai ................................................................................................................ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Bevezetés 

Jelen adatvédelmi szabályzatot az evopay Kft. adja ki adatkezelési tevékenysége szabályozása céljából. 
A szabályzat rendszeresen aktualizálásra kerül a hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak való 
folyamatos  megfelelés  érdekében.  Az  adatvédelmi  szabályzat  mindenkor  hatályos  változata  a 
www.evopay.hu honlapon elektronikusan elérhető. 

2.  Az adatkezelő adatai 

Adatkezelő megnevezése: evopay Kft. 

Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 200. 

Cégjegyzék szám: 01-09-372108 

Képviselője: Dr. Kovács Katalin ügyvezető 

Honlap: www.evopay.hu 

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Szántó István. 

Email:  ugyfelszolgalat@evopay.hu 

 

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. 

3.  A szabályzat célja 

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal 
kapcsolatos legfontosabb szabályokat, az adatkezelésekre vonatkozó információkat és alapelveket. 

Az  adatkezelési  szabályzat  célja  elsősorban  annak  biztosítása,  hogy  az  Adatkezelő  megfeleljen  a 
hatályos  jogszabályok  adatvédelemmel  kapcsolatos  rendelkezéseinek,  így  különösen,  de  nem 
kizárólagosan 

-  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 

-  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

-  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény, 

-  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény, 

-  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény rendelkezéseinek. 

4.  A szabályzat hatálya 

4.1 

Időbeli hatály 

Jelen szabályzat 2023. február 1. napjától visszavonásig hatályos. 

 

4.2 

Személyi hatály  

Jelen szabályzat hatálya kiterjed 

-  az Adatkezelőre 
-  az adatkezelő Munkavállalóira és Partnereire; valamint 
-  minden  további  természetes  személyre,  akinek  adatait  e  szabályzat  hatálya  alá  tartozó 

adatkezelések érintik. 

4.3 

Tárgyi hatály 

Jelen  szabályzat  hatálya  kiterjed  az  Adatkezelő  bármely szervezeti egységében folytatott, személyes 
adatokat érintő adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. 

5.  Tájékoztatás az adatkezelésről 

Az adatkezelő kötelessége tájékoztatni az érintetteket személyes adataik kezeléséről. 

Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezik a mellékletekben található adatvédelmi tájékoztatók. A 
tájékoztatók részletesen tartalmazzák az egyes adatkezelésekre vonatkozó fontos információkat, így az 
adatkezelési tevékenység és a folyamat leírását, az érintettek megnevezését, a kezelt adatok körét, az 
adatok megőrzésének előre látható időtartamát, az adatkezelések jogalapját és céljait. A tájékoztatók 
tartalmazzák  az  adatok  biztonsága  érdekében  alkalmazott  szabályokat,  az  érintettek  jogait  és 
jogérvényesítési lehetőségeit. 

Jelen adatkezelési szabályzat kizárólag ezekkel az információkkal együtt érvényes. 

6.  Az adatkezelés alapvető elvei 

A személyes adatok:  

-  kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható  módon  kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

-  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);  
-  az  adatkezelés  céljai  szempontjából  megfelelőek  és  relevánsak  kell,  hogy  legyenek,  és  a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

-  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

-  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);  

-  kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési  intézkedések 

alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő  biztonsága,  az  adatok 
jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

Az  adatkezelő  felelős  a  fentieknek  való  megfelelésért,  továbbá  képesnek  kell  lennie  e  megfelelés 
igazolására („elszámoltathatóság”). 

7.  Felelősségek 

Az  Adatkezelő  szervezetén  belül  a  kezelt  személyes  adatokat  –  a  feladat  elvégzéséhez  szükséges 
mértékben  és  ideig  –  csak  az  üggyel  érintett  szervezeti  egység  munkavállalói  ismerhetik  meg  és 

 

használhatják fel, feltéve, hogy a személyes adatok megismerése nélkül az ügyben érdemben eljárni 
nem lehet. 

Adatkezelő felelős azért, hogy minden adatkezelést végző munkavállalója megismerje jelen szabályzat 
rendelkezéseit. A szabályzat rendelkezéseinek betartását rendszeresen ellenőrizni kell. 

Az  Adatkezelő  az  adatfeldolgozók  részére  történő  adattovábbítás  során  garantálja,  hogy  az 
adatfeldolgozó szintén biztosítja az adatkezelés jogszabályban meghatározott követelményeinek való 
megfelelést,  valamint  az  érintettek  jogainak  védelmét  biztosító,  megfelelő  technikai  és  szervezési 
intézkedések végrehajtását.  

8.  Incidensek kezelése 

8.1 

Az adatvédelmi incidens fogalma 

Adatvédelmi  incidens  a  biztonság  olyan  sérülése,  amely  a  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

8.2 

Eljárás adatvédelmi incidens esetén 

Az  adatvédelmi  incidens  megfelelő  és  kellő  idejű  intézkedés  hiányában  fizikai,  vagyoni  vagy  nem 
vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek. Ilyen kár lehet többek között a személyes adataik 
feletti  rendelkezés  elvesztése  vagy  a  jogaik  korlátozása,  a  hátrányos  megkülönböztetés,  a 
személyazonosság-lopás vagy a személyazonossággal való visszaélés, a pénzügyi veszteség, a jó hírnév 
sérelme, stb. 

8.2.1 Bejelentés 

Az adatkezelő feladata, hogy amint tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem 
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentse a NAIH felé. Ha a bejelentés 72 órán belül 
nem  tehető  meg,  abban  meg  kell  jelölni  a  késedelem  okát,  az  előírt  információkat  pedig  –  további 
indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. 

A bejelentésben legalább 

  ismertetni  kell  az  adatvédelmi  incidens  jellegét,  beleértve  –  ha  lehetséges  –  az  érintettek 

kategóriáit  és  hozzávetőleges  számát,  valamint  az  incidenssel  érintett  adatok  kategóriáit  és 
hozzávetőleges számát;  

  közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  
  ismertetni  kell  az  adatkezelő  által  az  adatvédelmi  incidens  orvoslására  tett  vagy  tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Amennyiben  az  incidens  valószínűsíthetően  nem  jár  kockázattal  a  természetes  személyek  jogaira  és 
szabadságaira nézve, a bejelentéstől el lehet tekinteni. 

8.2.2  Értesítés 

Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket is indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja, annak érdekében, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az érintettnek nyújtott 

 

tájékoztatás  közérthető  formában  kell,  hogy  tartalmazza  a  NAIH  felé  teljesítendő  bejelentésre 
vonatkozóan a 8.2.1 pontban leírt információkat.  

Az  érintettek  tájékoztatásáról  az  észszerűség  keretei  között  a  lehető  leghamarabb  gondoskodni  kell, 
szorosan  együttműködve  a  felügyeleti  hatósággal,  és  betartva  az  általa  vagy  más  érintett  hatóságok 
például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.  

Az érintetteket a 1. sz. mellékletben található minta felhasználásával kell tájékoztatni. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket 

az  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok  tekintetében  alkalmazták, 
különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint  például  a  titkosítás  alkalmazása  –,  amelyek  a 
személyes  adatokhoz  való  hozzáférésre  fel  nem  jogosított  személyek  számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst  követően olyan további intézkedéseket  tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem áll fenn; 

  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az  érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

8.2.3 Felelősségek 

Az  adatkezelő  bármely  munkatársa,  aki  adatvédelmi  incidenst  észlel,  köteles  arról  haladéktalanul 
értesíteni Az adatkezelési tevékenységért felelős személyt. 

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy gondoskodik a 8.2.1 pontban meghatározott feladatok 
végrehajtásáról, valamint nyilvántartásba veszi az incidenst. 

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy ezek mellett haladéktalanul intézkedik, hogy adatkezelő 
érintett  munkatársai  megtegyenek  minden  lehetséges  lépést,  amivel  az  érintett  személyes  adatok 
biztonságának és jogszerű kezelésének visszaállítása garantálható. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tájékoztató adatvédelmi incidensről 

2. sz. melléklet:

 Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről 

3. sz. melléklet: Tájékoztatás ügyféladatok kezeléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú Melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

 

Az evopay Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 200., Cg. 

01-09-372108

, nyilvántartja

 Budapesti 

Törvényszék Cégbírósága,

 mint adatkezelő, az alábbiakról értesíti Önt, mint érintettet: 

 

……………………..  napján  az  Ön,  mint  érintett  személyes  adatait  is  érintő  adatvédelmi  incidens 
történt. 

 

Események leírása: 

 

Az érintett személyek kategóriái 
és hozzávetőleges száma: 

 

Az érintett adatok kategóriái és 
hozzávetőleges száma:  

 

Az 

incidensből 

eredő, 

valószínűsíthető 
következmények:  

 

Az incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedések: 

 

 

Kelt: …………………….. 

 

 

 

___________________________ 

aláírás 

 

 

 
 
 
 

2. számú Melléklet 

 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ 

ADATKEZELÉSRŐL 

 

 
 

Hatályos: 2023. február 1. 

(visszavonásig)

 
 

10 

 

Jelen szabályzat az 

evopay Kft. 

mint adatkezelő által alkalmazott Adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzat  elválaszthatatlan  2.  számú  melléklete.  A  jelen  tájékoztatóban  nem  szabályozott 
kérdésekre az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei, az adatkezelő képviselője 
 
Adatkezelő elnevezése: evopay Kft. 
Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 200. 
Cégjegyzékszám: 

01-09-372108

 

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága 
Honlap: www.evopay.hu 
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Katalin ügyvezető 
Email: ugyfelszolgalat@evopay.hu 

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Szántó István. 

Email:  ugyfelszolgalat@evopay.hu 

 
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. 
 
1. Az adatkezelés jogalapja: 
 
Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése 
az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul, így az adatkezelés jogalapja 
az Ön, mint érintett hozzájárulása lesz. 
 
2. Az adatkezelés célja és időtartama: 
 
Kifejezett  hozzájárulása  alapján  az  adatkezelő  az  adatait  az  Ön  által  adott  hozzájáruló 
nyilatkozatban meghatározott célból kezeli, hozzájárulása visszavonásáig.  
 
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az adatkezelőnél bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, 
hogy 

visszavonás 

tényét 

bármikor 

jelezheti 

az 

adatkezelő 

részére  az 

ugyfelszolgalat@evopay.hu  e-mail  címen,  vagy  az  adatkezelő  székhelyére  küldött  levélben, 
postai úton. 
 
A  rendelkezésre  bocsátott  személyes  adatokat  az  adatkezelő  kizárólag  a  hozzájárulásban 
meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére - a jogszabályi 
kötelezés  esetét,  illetve  a  szabályzatban  foglalt  eseteket  kivéve  –  adattovábbítás,  adatközlés 
nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez. 
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzájárulását a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően 
a rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta meg, nem kell ismételten az engedélyét 

 
 

11 

 

kérni  ahhoz,  hogy  az  adatkezelő  a  GDPR  rendelet  alkalmazási  időpontját  követően  is 
folytathassa az adatkezelést. 
 
3. Az Ön, mint érintett jogai: 
 
Az  adatkezelő  az  Ön  kérésére  minden  esetben  díjmentesen  tájékoztatást  ad  az  általa  kezelt 
személyes  adatainak  kezeléséről,  továbbá  Ön  bármikor  kérheti  a  személyes  adataihoz  való 
hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a 
személyes  adatainak  kezelése  ellen.  Tájékoztatjuk,  hogy  automatizált  adatkezelésre  a 
személyes adatait érintően nem kerül sor. 
 
Jogosult  továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott  személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy 
ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  az  adatkezelő 
akadályozná. 
 
Tájékoztatjuk  továbbá,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályokban  biztosított  jogainak  megsértése 
esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 
22. §-a határozza meg. 
 
Ha  az  adatkezelő  az  Ön  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen  veszélye  fennáll.  A  Hatóság  eljárásának  részletes  szabályait  az  Info  törvény  VI. 
fejezete határozza meg. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú Melléklet 

 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 
 
 

 

Hatályos: 2023. február 1. 

(visszavonásig) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

13 

 

 

I. Adatkezelő adatai, elérhetőségei, az adatkezelő képviselője 
 
Adatkezelő elnevezése: evopay Kft. 
Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 200. 
Cégjegyzékszám: 

01-09-372108

 

Nyilvántartó hatóság: 

Budapesti Törvényszék Cégbírósága

 

Honlap: www.evopay.hu 
Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Dr. Kovács Katalin ügyvezető 

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Szántó István. 

Email:  ugyfelszolgalat@evopay.hu 

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. 

II. A tájékoztató célja 

Jelen  adatvédelmi  tájékoztató  célja,  hogy  az  érintettek  számára  közérthető  formában  és  áttekinthető 
módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk 
a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösen az alábbiakra: 

  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 

törvény (Info törvény); 

  Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  a  természetes  személyeknek  a 

személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR rendelet); 

III. Az adatkezelés általános célja 

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok 
kiállítása. 

1.Kezelt adatok  

1.1 Regisztráció magánszemélyek részére 

Érintettek: minden természetes személy, aki az adatkezelő honlapján regisztrál 

Adatkezelés célja: regisztráció a szolgáltatás igénybevételéhez 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

 

Szerződéses jogviszony 

létesítése, fenntartása 

név 

 

Szerződéses jogviszony 

megszűnéséig  

lakcím (irányítószám, város, 

cím, emelet-ajtó) 

e-mail cím 

jelszó 

telefonszámok  

rendszámok 

 
 

14 

 

kíván-e az ügyfél extra 

értesítést 

 

 

Az adatkezelés folyamata: 

Az  adatok  megadása  után  a  rendszer  e-mail  üzenetet  küld,  amelyben  szerepel,  hogy  milyen  SMS 
üzenetet kell visszaküldenie az érintettnek az evopay rendszer SMS számára. A regisztráció csak akkor 
válik aktívvá, ha az SMS üzenetet a megadott telefonszám(ok) valamelyikéről az ügyfél visszaküldte. 
A személyes adatok azonban akkor is tárolásra kerülnek, ha a megerősítő SMS nem érkezik be, vagy 
nem megfelelő formátumban érkezik be. Ilyen esetben az adatok csak külön kérésre kerülnek törlése, 
egyébként  inaktív  státusszal  az  adatbázisban  maradnak,  külön  felhasználásra,  feldolgozásra  nem 
kerülnek. 

 

1.2 Regisztráció jogi személyek (kisvállalatok) részére 

Érintettek:  minden  természetes  személy,  aki  a  szerződő  jogi  személy  (kisvállalat)  képviselőjeként, 
kapcsolattartójaként szerepel. 

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződések teljesítése, kapcsolattartás 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

 

Szerződéses jogviszony 

létesítése, fenntartása 

név 

 

Szerződéses jogviszony 

megszűnéséig 

telefonszám 

jelszó 

e-mail cím 

 

Az adatkezelés szempontjából „kisvállalatnak” minősül a cég, ha maximum 3 telefonszám/rendszám 
párost kíván a rendszerben rögzíteni. 

Az adatkezelés folyamata megegyezik az 1.1. pontban foglalt folyamattal. 

 

1.3. Regisztráció jogi személyek (nagyvállalatok) részére 

Érintettek: minden természetes személy, aki a szerződő jogi személy (nagyvállalat) képviselőjeként, 
kapcsolattartójaként szerepel 

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződések teljesítése, kapcsolattartás 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

 

Szerződéses jogviszony 

létesítése, fenntartása 

név 

 

Szerződéses jogviszony 

megszűnéséig 

telefonszám 

e-mail cím 

 

 
 

15 

 

Az  adatfelvétel  során  az  ügyfél  kitölti  az  űrlapot.  Az  adatokból  egy  e-mail  kerül  kiküldésre  az 
ügyfélszolgálatnak, majd az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. 

1.4. Regisztráció mobilalkalmazáson keresztül 

Érintettek:  minden  természetes  személy,  aki  mobilalkalmazáson  keresztül  regisztrál  a  szolgáltatás 
igénybevétele érdekében 

Adatkezelés célja: regisztráció 

 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

Szerződéses jogviszony 

létesítése, fenntartása 

telefonszám 

Szerződéses jogviszony 

megszűnéséig 

e-mail cím 

név 

PIN kód 

 

Az adatkezelés folyamata:  

A  fentieken  túlmenően,  a  mobilos  alkalmazások  felhasználják  a  készülék  által  érzékelt  GPS 
koordinátákat a zóna meghatározás érdekében, de a pozíció adatok semmilyen strukturált formában nem 
kerülnek  tárolásra,  azokból  semmilyen  historikus  adat  nem  nyerhető  vissza  az  ügyfél  pozíciójára 
vonatkozóan.  

 

Az  1.1-1.4.  pontban  foglalt  adatkezelések  esetében,  a  szerződéskötés  során  a  természetes  személy 
ügyfél,  valamint  a  jogi  személy  kapcsolattartója  által  megadott  adatokat  felhasználjuk,  azokat  a 
szerződéses  kapcsolat  tartama  alatt  kezeljük,  kizárólag  a  szerződés  teljesítése,  és  kapcsolattartás 
céljából.  

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak 
elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete. 

 

Az  1.1-1.4.  pontban  foglaltakon  kívül  az  evopay  Kft.  külön  ügyfél  igény  esetén  tud  biztosítani 
félautomata mobilparkolási lehetőséget. Ezen szolgáltatás esetén a 3. partner beszerel a gépjárműbe egy 
készüléket,  ami  a  gépjármű  GPS  adatait  kezeli  kizárólag  a  szerződésben  meghatározott  szolgáltatás 
biztosításához. Az adatok törlésre kerülnek a szerződéses jogviszony megszűnésekor. 

1.5. Számlázás  

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, illetve magánszemély, aki az adatkezelővel szerződést köt. 

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása. 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

Jogi kötelezettség teljesítése 

név 

8 év 

lakcím 

 
 

16 

 

 

Az adatkezelés folyamata:  

Egyéni vállalkozó, illetve magánszemély partnerek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes 
adatot. Ezeket az iratokat az adatkezelő 8 évig megőrzi, a Számviteli törvény előírásainak megfelelően. 

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem 
állítható ki. 

 

1.6. Hangfelvétel rögzítése 

Érintettek: minden természetes személy, aki az adatkezelő ügyfélszolgálati telefonját hívja  

Adatkezelés célja: hangfelvétel rögzítése minőségbiztosítási okokból 

 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

Hozzájárulás 

hangfelvétel 

1 év 

 

 

Az adatkezelés folyamata:  

A  telefonos  ügyfélszolgálatot  hívó  érintettekkel  folytatott  telefonbeszélgetéseket  minőségbiztosítási 
okokból rögzítjük, amelyről az érintetteket előzetesen tájékoztatjuk. A hangfelvételt egyedi azonosító 
számmal látjuk el és csak a fent meghatározott időtartamig tároljuk, azt követően megsemmisítjük azt. 
A hangfelvétel nem kerül továbbításra harmadik személy részére. 

1.7. Átutalások kezelése 

Érintettek: minden természetes személy, aki az egyenlegfeltöltést átutalással teljesíti  

Adatkezelés célja: átutalások kezelése, egyenleg felöltése 

Jogalap 

Kezelt adat 

Őrzési idő 

Szerződéses jogviszony 

fenntartása 

név 

Az adott Bank által 

meghatározott ideig látható a 

Bank webes felületén 

bankszámlaszám 

 

Az adatkezelés folyamata:  

Az ügyfelek átutalással is feltölthetik egyenlegüket. Ilyen esetben előfordulhat, hogy magánszemélyek 
neve, bankszámlaszáma kerül a birtokunkba a bankunk online felületén keresztül. Az adatokat csak az 
átutalások teljesítése érdekében kezeljük, azok nem kerülnek továbbításra. 

2. Az adatok tárolása, biztonsága 

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk 
kezelt személyes adatok biztonságáról.  

 
 

17 

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a  véletlen  megsemmisülés  és  sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A  személyes  adatokhoz  csak  azok  a  munkatársaink  férnek  hozzá,  akiknek  feladataik  ellátásához 
szükségük van azok megismerésére. 

Az adatok biztonsága érdekében 

  az  informatikai  rendszer  tervezése  és  üzemeltetése  során  felmérjük  és  figyelembe  vesszük  a 

lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére 

  figyelemmel  kísérjük  a  felmerülő  fenyegetéseket  és  sérülékenységeket  (mint  pl.  számítógépes 

vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben 
intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében 

  az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai 

hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen 

  az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események 

felderítéséről 

  nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére 

  az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság. 
 
Az elektronikusan előállított dokumentumokat az ATW Internet Kft.

 

 (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.) fájlszerverén tároljuk, amihez csak az evopay Kft. megfelelő 
jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá.  

 

A szolgáltatást kiszolgáló szerverek jelenleg a ATW Internet Kft. szerverszobájában vannak 
elhelyezve.  A  szerverszoba  biztosítja,  hogy  illetéktelenek  ne  férjenek  hozzá  fizikailag  a 
szerverekhez és azokon futó adatbázisokhoz.  

A  szerverekhez  való  távoli  hozzáférés  csak  a  jogosult  személyek  számára  biztosított,  a 
személyes  adatokhoz  való  illetéktelen  hozzáférés  nem  lehetséges.  Jogosultságok  kiadása  a 
rendszerüzemeltető partner jogosultsága és feladata.  

Bizonyos elektronikus adatok a Microsoft MS365 felhő alapú tárhelyén is tárolásra kerülnek. 
A Microsoft felhő alapú tárhelyének GDPR szabályoknak való megfeleléséről az alábbi linket 
kaphat bővebb információt: 

https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview

  

 

A  papír  alapú  iratokat  (pl.:  egyedi  ügyfélszerződések)  egy  zárható  szekrényben  tároljuk,  az 
adatkezelő 1191 Budapest, Üllői út 200. szám alatti 

telephelyén. 

 

3. Az adatok továbbítása, átadása 

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése 
érdekében továbbítjuk külső adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet 
sor (pl. NAV, munkaügyi, egyéb hatósági ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos 
esetekben  szükség  lehet  rá.  Amennyiben  ez  túlmutatna  az  adatkezelés  eredeti  célján,  az  adatokat 
kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére. 

Külső szolgáltatók:

 

 
 

18 

 

szamlazz.hu 

A havonta készülő ügyfélszámlák a szamlazz.hu online rendszerén kerülnek kiállításra. Az adatkezelő 
strukturált  formában  átadja  a  számlázási  adatokat  a  szamlazz.hu  rendszerének,  aki  előállítja  a 
számlaképeket. Adatfeldolgozó szerepet tölt be.  

szamlazzkonnyen.hu:   
 

szamlazzkonnyen.hu

 online  felületén  elsősorban  céges  számlák  kerülnek  kiállításra. 

A számlakiállításhoz szükséges adatok feldolgozását végzi. 

 
Kocka Barna Gábor egyéni vállalkozó 

Informatikai rendszerüzemeltetést végző partner. Jellegéből adódóan minden adathoz hozzáférhetősége 
van. A biztonságért, az adatok védelméért felelős.  

 
DigiCom Média Kft.  

A rendszer SMS üzeneteken keresztül is biztosítja a parkolási lehetőséget ügyfelei számára. Ezeket az 
SMS üzeneteket egy dedikált telefonszámra kell küldjék az ügyfelek. Az üzenetek a DigiCom Média 
Kft-n keresztül, internetes csatornán keresztül érkeznek az adatkezelő rendszerébe, tehát minden bejövő 
SMS üzenet a feladó telefonszámával a DigiCom Média Kft. szerverein keresztül megy, és ott tárolásra 
kerül.   

 

4Voice Kft.   

Telekommunikációs szolgáltató. Az adatkezelő rendszerében telefonhíváson keresztül is indítható és 
leállítható  parkolás.  A  telefonhívások  a  4Voice  Kft.  közreműködésével  vannak  végződtetve 
az evopay Kft. szerverein.  

 

Kompaas Tech GmbH: ügyfélszolgálatra beérkező hívásokat technikailag kezelő partnerünk.  

ML  Global  Systems  Kft.:  Külön  szolgáltatásként  kérhető,  GPS-alapú,  félautomata  parkolási 
szolgáltatást biztosító partner. 

 

4. Adatmódosítás kezelése 

Minden  ügyfél  által  kezdeményezett  adatmódosításnál  generálunk  egy  pdf  dokumentumot,  melyet 
annak  a személynek  küldünk  ki,  aki  kérte az adatmódosítást. (flottáknál kapcsolattartó  tudja kérni a 
módosítást, illetve csak kapcsolattartónak küldjük ki a regisztrációs adatlapot is). 

Személyes  adatok  rögzítését, módosítását, törlését csak  írásos  formában,  a  fent  jelzett elérhetőségek 
egyikén tudja az érintett/kapcsolattartó jelezni. 

A regisztrációs adatlapokon szerepelhet az ügyfél telefonszáma, még akkor is, ha már szerver oldalon 
mindenhonnan töröltük, de erre az elszámolhatóság érdekében, jogi kötelezettség teljesítése érdekében 
szükség  van.  Ez  alapján  tudjuk  meghatározni  az  időintervallumot,  amikor  esetlegesen  vitatott 
adatmódosítás  történt,  ezt  követően  a  levelező  rendszerben  tudjuk  megkeresni  a  kérést  az 
adatmódosítással kapcsolatban. Az adatkezelő a 2 évnél régebbi regisztrációs adatokat automatikusan 
törli. 

 
 

19 

 

5. Az érintettek jogai 

Minden érintettnek joga van: 

  Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni. 

  Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz. 

  Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni. 

  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén személyes adatainak törlését (elfelejtését), valamint 

az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. 
marketing célú felhasználása ellen. 

  Jogorvoslattal élni a jogosulatlan adatkezeléssel szemben. 

Ezeket a jogokat az érintettek a fent megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes 
egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni. 

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk 
azonosítani a hívó felet. 

Jogaik  megsértése  esetén  az  érintettek  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz 
fordulhatnak: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

telefon: +36 1 391 1400 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu